SportLogia
Vol. 7, Issue 2, Decembar 2011.

 

NEKE RAZLIKE U SPORTSKOJ MOTIVACIJI MLADIH FUDBALERA RUSIJE, SRBIJE I CRNE GORE

Marijana Mladenović1 i Aleksandar Marjanović2
1Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija
2Fudbalska akademija ‘’Krasnodar’’, Krasnodar, Rusija


ORGINALNI NAUČNI ČLANAK
10.5550/sgia.110702.se.141M
COBISS.BH-ID: 2429720 
UDC: 796.332.012-053.2

 

Sažetak  

PUNI TEKST (.pdf)

U ovom radu sportska motivacija je operacionalizovana u skladu sa konceptualnim okvirom teorije samodeterminacije kao intrinzička motivacija (za saznanjem, ostvarenjem i stimulacijom) i ekstrinzička motivacija (identifikacijom, introjekcijom, eksternom regulacijom) i amotivacija (Deci i Ryan, 2000). Cilj ovog eksplorativnog istraživanja bio je da takav koncept sportske motivacije provjeri na uzorku mladih fudbalera iz različitih zemalja (Rusija, Srbija, Crna Gora). Pretpostavljeno je da se mladi fudbaleri ne razlikuju u pogledu intrinzičke motivacije bez obzira na uzrast i zemlju iz koje dolaze. Takođe, pretpostavljeno je da postoje značajne razlike u ekstrinzičkim aspektima sportske motivacije, što može da ukaže na potencijalnu specifičnost socijalnih uticaja u različitim zemljama, ili na razvojno uslovljen različit stepen internalizacije spoljašnjih razloga za aktivnost. Ispitano je 178 mladih fudbalera, uzrasta od 12 do 15 godina. Iskorišćena je skala sportske motivacije – SMS 28 (Pelleiter, Fortier, Vallerand, Briere, Tuson i Blais, 1995). Primijenjen je t-test, ANOVA i MANOVA. Pokazalo se da postoje značajne razlike između mladih fudbalera iz Rusije i iz Srbije i Crne Gore u pogledu intrinzičke motivacije za ostvarenjem i svih aspekata ekstrinzičke motivacije. Dvanaestogodišnjaci se razlikuju od ostalih ispitivanih uzrasta po amotivaciji, a značajne razlike postoje između uzrasta od 13 i 14 godina u pogledu ekstrinzičke motivacije identifikacijom, introjekcijom i eksternom regulacijom. Kada se u analizi motivacije istovremeno uzme u obzir zemlja iz koje dolaze mladi fudbaleri i uzrast, pokaže se da je značajna samo razlika u pogledu ekstrinzičke motivacije introjekcijom.

 

Ključne riječi: sportska motivacija, intrinzička motivacija, ekstrinzička motivacija, fudbal.

 

Literatura:

Chirkov, V. I., & Ryan, R. M. (2001). Parent and Teacher Autonomy Support in Russian and U.S. Adolescents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(5), 618-635.
doi: http://dx.doi.org/10.1177/0022022101032005006    
Chirkov, V. I., Ryan, R. M., & Wellness, C. (2005). Cultural Context and Psychological Needs in Canada and Brasil: Testing a Self-Determination Approach to Internalization of Cultural Practices, Identity and Well-Being. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 423-443. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0022022105275960   
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. doi: http://dx.doi.org/10.1207/S15327965PLI110401    
Lazarević, Lj. (2001). Psihološke osnove fizičke kulture [Psychological foundations of physical education]. Belgrade, Serbia: College of Sports Coaching.
Marjanović, А. (2010). ?????? ???????Теория футбола [Theory of football]. Krasnodar, Russia: Krasnodar Football Academy.
McClelland, D. C. (1987). Human Motivation. Cambridge: Cambridge University Press.
Mladenović, M. (2010a). Samomotivacija [Self-motivation]. Belgrade, Serbia: Foundation Andrejević.
Mladenovic, M. (2010b). The Structure of Sports Motivation and the Perception of a Coach’s Approach to Athletes. Sport – Science and Practice, 1(2), 131-143.
Mladenovic, M. (2010c). The Link of a Coach’s Perception of Locus of Control and His/Her Motivational Approach to Athletes. Sportlogia, 6(2), 35-42.
doi: http://dx.doi.org/10.5550/sgia.s1002029  
Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Brière, N. M., & Blais, M. R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, 35-53.
Pelletier, L. G., Vallerand, R. J. & Sarrazin, P. (2007). The Revisited Six-factor Sport Motivation Scale (Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007): Something old, something new and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise, 8, 615-621.doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2007.03.006   
Vansteenkiste, M. & Deci, E. L. (2003). Competitively Contigent Rewards and Intrinsic Motivation: Can Losers Remain Motivated? Motivation and Emotion, 27(4), 273-299. doi: http://dx.doi.org/10.1023/A:1026259005264   
Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The Development of the Five Mini-theories of Self-Determination Theory: An Historical Overview, Emerging Trends and Future Directions. In T. C. Urdan,  & S. Karabenick, (Eds). The Decade Ahead: Theoretical Perspectives on Motivation and Achievement, Advances in Motivation and Achievement, 16(A), 105-165